TILL FÖRSÄLJNING:

STÄMMA
Stämmoordförande
Björn Lundberg

Vice stämmoordförande
Kenneth Eklund

§35 reglementet
Ordinarie Allmänningsstämma hålles två gånger årligen, den ena före juni månads utgång och den andra i november eller december. Vid ordinarie allmänningsstämma i juni skall följande ärenden förekomma.
1. Framläggande av allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret jämte därvid fogade redovisningar samt revisorernas berättelse för samma år ävensom till avgörande av frågan om ansvarsfrihet för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.

Vid ordinarie allmänningsstämma i november eller december skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman för tiden till nästa ordinarie stämma året därpå.
2. Val av revisorer och suppleanter samt i förekommande fall ledamöter i allmänningsstyrelsen och suppleanter till dessa.
3. Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter, kassaförvaltaren och de av delägarna valda revisorerna, jämte övriga funktionärer och suppleanter.

Med fråga om ansvarsfrihet för styrelse skall dock anstå till fortsatt stämma å viss dag, minst fyra och högst åtta veckor därefter om så påfordras av röstande för ett sammanlagt delaktighetsbelopp, utgörande minst en tiondel av allmänningsskogens hela delaktighetstal. Utöver sagda tid vare uppskov ej medgivet. Vid ordinarie stämma i november-december skall bland annat inkomst och utgiftsstaten för nästkommande år underställas delägarna för godkännande.