TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - SKOGSBRUKET

Förutsättning för erhållande av bidrag:
Arbetsföretaget skall vara avsynat av Allmänningen eller Skogsvårdsstyrelsen
För jordbruksmark se *
Vid dikning, markberedning, bränning, plantering, sdd, röjning och lövsanering ska alltid en kartskiss medfölja.

Utdelning kan utgå för följande åtgärder:
Arealutdelning jordbruksmark *....................1 500 kr/ha
skyddsdikning....................70% av kostnaden (6 kr/m för självverksamma)
rågångspålar **....................70 % av kostnaden
markberedning....................70 % av kostnaden (1600kr/ha för självverksamma)
med grävmaskin (endast om behov föreligger)....................70 % av kostnaden (2800kr/ha för självverksamma)
plantering....................1,70kr / planta
hyggesbränning ***....................3 000 kr / ha
skogssådd (inkl.markberedning)....................70 % av kostnaden
skogsgödsling....................70 % av kostnaden
Stämpling/avverkning ****....................25 kr/ m3fub
hjälpplantering....................2,30 kr / planta
biobränsle....................25 kr / råton
mekaniska plantskydd....................70 % av kostnaden
röjning (1 gång / avd) 1 000 röjda stammar/ha................850 kr
1 000 – 2 500 röjda stammar / ha................1 300 kr
2 500 röjda stammar/ ha..................2 000 kr
Samma gäller för lövsanering.
Antalet röjda stammar räknas som ett genomsnitt på hela det röjda området.
Utdelning kan sökas för en lövsanering och en röjning på ett bestånds omloppstid.
Anmälan om utförd röjning måste göras i god tid före snön kommer.

* I stödet ingår alla insater som görs på marken förutom dikning. Brukad areal skall styrkas med EU:s SAM-blankett. De som inte söker EU-stöd skall styrka sin besättning med registrering hos Jordbruksverket. Ett Får motsvarar då 0,2 ha och ett Nöt 0,5 ha. Ansökan för utdelning görs en gång/år, övriga kreatur och fjäderfän anses inte uppfylla kraven för arealutdelning.


** käpparna ska vara särskilt avsedda för ändamålet.

*** om bränningen ej blir lyckad kan utdelning för markberedning erhållas för samma hygge.

**** a) 25 kr/ m3fub för stämpling. Fakturan och stämplingslängd skickas in.

       b) utdelning för avverkning, till självverksamma och för virke som uttad från egen fastighet utan föregående stämpling: 25 kr/ m3fub. Styrks med mätbesked från SDC som verifierar virkesuttaget från fastigheten.

Röj- och motorsågsutbildning.........70 % av fakturerad kursavgift exkl.moms.

SKOGSBRUKSPLANER
För upprättande av plan. 70 % av kostnaden.
Kostnader för konvertering/digital version. 70 % av kostnaden. Max 1000 kr
För programvara PC skog eller liknande.* 70 % av kostnaden Max 10000 kr
*OBS endast engångskostnad, ej fortlöpande abonnemangsavtal.

Krav för utdelning: Den upprättade planen skall tillsammans med verifikat uppvisas på Allmänningsförvaltningen.
Planen måste uppfylla kraven för Grön skogsbruksplan .

Om skogsägaren besitter kunskap att själv upprätta hela eller delar av planen ersätts 70% av den beräknade kostnaden för motsvarande beställda arbeten. Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att värdera kostnaden efter de priser som förekommer på marknaden och välja det billigaste alternativet.

STÄMPLINGS – OCH AVVERKNINGSBIDRAG
Förutsättningar för Allmänningsbidrag Bidraget omfattar:

a) 25 kr / m3fub för stämpling.
Fakturan för stämplingen skickas in.

b) utdelning för avverkning, till självverksamma och för virke som uttas från egen fastighet utan föregående stämpling: 25 kr/ m3fub

Fastighetsägaren överlämnar årligen mätbesked från SDC som verifierar virkesuttaget från fastigheten.