TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - SKOGSBRUKET
Förutsättning för erhållande av bidrag:

Förutsättning för erhållande av bidrag:
Arbetsföretaget skall vara avsynat av Allmänningen eller Skogsvårdsstyrelsen Bidraget kan utgå för följande åtgärder:
skyddsdikning....................5 kr / m
rågångspålar *....................60 % av kostnaden exkl. moms
markberedning....................1 350 kr / ha
med grävmaskin....................2 200 kr/ ha
plantering....................1,60kr / planta
hyggesbränning **....................2 000 kr / ha
skogssådd (inkl.markberedning 1 350 kr)....................2 350 kr / ha
skogsgödsling....................70 % av kostnaden exkl. moms
hjälpplantering....................2,20 kr / planta
biobränsle....................25 kr / råton
mekaniska plantskydd....................70 % av kostnaden exkl. moms
röjning (1 gång / avd) 1 000 röjda stammar/ha................850 kr
1 000 – 2 500 röjda stammar / ha................1 200 kr
2 500 röjda stammar/ ha..................1 900 kr
Samma gäller för lövsanering.
Antalet röjda stammar räknas som ett genomsnitt på hela det röjda området.
Anmälan om utförd röjning måste göras i god tid före snön kommer.

* käpparna ska vara särskilt avsedda för ändamålet.
** om bränningen ej blir lyckad kan utdelning för markberedning erhållas för samma hygge.

Röj- och motorsågsutbildning........70 % av fakturerad kursavgift exkl.moms.

SKOGSBRUKSPLANER
För upprättande av plan. 70 % av kostnaden.
Kostnader för konvertering/digital version. 70 % av kostnaden. Max 1000 kr
För programvara PC skog eller liknande.* 70 % av kostnaden Max 10000 kr
*OBS endast engångskostnad, ej fortlöpande abonnemangsavtal.

Krav för utdelning: Den upprättade planen skall tillsammans med verifikat uppvisas på Allmänningsförvaltningen.
Planen måste uppfylla kraven för Grön skogsbruksplan .

Om skogsägaren besitter kunskap att själv upprätta hela eller delar av planen ersätts 70% av den beräknade kostnaden för motsvarande beställda arbeten. Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att värdera kostnaden efter de priser som förekommer på marknaden och välja det billigaste alternativet.

STÄMPLINGS – OCH AVVERKNINGSBIDRAG
Förutsättningar för Allmänningsbidrag Bidraget omfattar:

a) 25 kr / m3fub för stämpling.
Fakturan för stämplingen skickas in.

b) utdelning för avverkning, till självverksamma och för virke som uttas från egen fastighet utan föregående stämpling: 25 kr/ m3fub

Fastighetsägaren överlämnar årligen mätbesked från SDC som verifierar virkesuttaget från fastigheten.