TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - SKOGSBILVÄGAR
Nybrytning och upprustning, samt kostnader för projektering-, planering- och bygghandlingar, 70 % av verifierad kostnad exkl. moms. Samt att utdelning kan erhållas för bildande av samfällighetsföreningar, dock endast den del som betjänar skogsbruket. Kartskiss skall alltid medfölja.

Utbetalas samma år som fakturan betalas.
Om sökande byggt vägen själv och ej kan uppvisa faktura, kan byggkostnaden bedömas av allmänningens personal med erfarenheter av allmänningens egna vägbyggen.

Nybrytning
A. Vägen skall brytas på sökandes fastighet och betjäna skogs och/eller jordbruk på fastigheten.
B. Om vägen går över flera fastigheter skall kostnaderna fördelas enligt båtnadsberäkning.
C. Utdelning utbetalas ej till del av väg eller kostnad som ligger på fastighet utan mantal.
D. Om vägen kommer att nyttjas av fast boende, fritidsstugor, militär eller kommersiell verksamhet skall enkel båtnadsberäkning göras, fast boende skall belastas med 2100 årston, fritidshus med 700 årston, övrig verksamhet avgörs från fall till fall. Deras andel av kostnaden dras från utdelningsgrundande belopp.

Undantag från C kan göras om annans mark måste nyttjas för att ansluta skogsbilväg med befintligt vägnät, eller om vägbrytningen avsevärt förkortas eller förbilligas genom att nyttja annans mark. Om markupplåtaren inte har någon nytta av vägen och därför inte står för någon del av kostnaden, kan utdelning ske även för den del som löper på mark utan mantal. Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall pröva nyttan för upplåtaren och eventuellt göra avdrag för hela eller del av kostnaden som ligger på icke delägd mark.

Utdelning utbetalas ej till vägar med stadsbidrag och ”enskilda” vägar som i huvudsak betjänar boende, fritidshus och friluftsliv.

Upprustning
A. Vägen skall gå på sökandes fastighet och betjäna skogs och/eller jordbruket på fastigheten.
B. Om vägen går över flera fastigheter skall kostnaderna fördelas enligt båtnadsberäkning.
C. Utdelning utbetalas ej till del av väg eller kostnad som ligger på fastighet utan mantal.
D. Om vägen nyttjas av fast boende, fritidsstugor ,militär eller kommersiell verksamhet skall enkel båtnadsberäkning göras, fast boende skall belastas med 1800 årston, fritidshus med 400 årston, övrig verksamhet avgörs från fall till fall. Deras andel av kostnaden dras från utdelningsgrundande belopp. Upprustning till högre vägklass än normal skogsbilväg ersätts ej.

Undantag från C kan göras om annans mark har nyttjas för att ansluta skogsbilväg med befintligt vägnät och därigenom avsevärt förkortat eller förbilligat anslutningen. Om markupplåtaren inte har någon nytta av vägen och därför inte står för någon del av kostnaden, kan utdelning ske även för den del som löper på mark utan mantal. Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall pröva nyttan för upplåtaren och eventuellt göra avdrag för hela eller del av kostnaden som ligger på icke delägd mark.

Utdelning utbetalas ej till vägar med stadsbidrag och ”enskilda” vägar som i huvudsak betjänar boende, fritidshus och friluftsliv. Ej heller till löpande underhåll som tex. sladdning, hyvling, underhållsgrusning, dikesröjning mm.

Skogsbilvägarna ligger under ett eget ”tak”. Det ingår inte i det allmänna utdelningstaket.

Max 80 000 kr / år och brukningsenhet