TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - ALLMÄNT BYGDEBIDRAG
Av Allmänningen budgeterat belopp kan föreningar söka bidrag. Bidragsberättigade objekt kan vara:

Byastugor
Föreningsgårdar
Slakthus för älg
Bagarstugor etc.

Bidrag utgår med högst 50 % av verifierade material- och arbetskostnader inkl. moms, dock ej eget arbete. Från andra håll erhållna bidrag frånräknas bidragsgrundande belopp.

Förutsättningar för bidrag: Ansökan om bidrag åtföljd av kostnadsberäkningar samt protokollsutdrag från byastämma med representanter för den i mantal satta jorden, där det framgår att företaget är av allmänt intresse för boende inom byn.

Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att i tveksamma fall pröva ärendet och avgöra om sådan allmännytta föreligger.

Endast ett bidrag per år kan utgå till ett och samma byalag.

Bidragsgrundande belopp maximeras till per företag 70.000 kr / år och byalag.

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober.

Styrelsen lämnar sedan förhandsbesked om bidrag till ansökta objekt. Utbetalning sker kommande år när objektet slutförs.