TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - ALLMÄNT BYGDEBIDRAG
Av Allmänningen budgeterat belopp kan föreningar söka bidrag. Bidragsberättigade objekt kan vara:

Byastugor
Föreningsgårdar
Slakthus för älg
Bagarstugor etc.

Bidrag utgår med högst 50 % av verifierade material- och arbetskostnader inkl. moms, dock ej eget arbete. Från andra håll erhållna bidrag frånräknas bidragsgrundande belopp.

Förutsättningar för bidrag: Ansökan om bidrag åtföljd av kostnadsberäkningar samt protokollsutdrag från byastämma med representanter för den i mantal satta jorden, där det framgår att företaget är av allmänt intresse för boende inom byn.

Allmänningsstyrelsen förbehåller sig rätten att i tveksamma fall pröva ärendet och avgöra om sådan allmännytta föreligger. Eller om det är av kommersiellt slag.

Sökande skall kunna påvisa att dom har ägande genom lagfart, arrende eller nyttjanderättsavtal för byggnader och mark som bidrag söks till. Avtalstiden skall vara någorlunda i proportion till bidragets storlek. Styrelsen förbehåller sig rätten att avgöra från fall till fall

Endast ett bidrag per år kan utgå till ett och samma byalag.

Bidragsgrundande belopp maximeras till per företag 100.000 kr / år och byalag.

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 november.

Styrelsen lämnar sedan förhandsbesked om bidrag till ansökta objekt. Utbetalning sker kommande år när objektet slutförs.